Allmänna villkor för våra produkter och tilläggstjänster

Priser
Alla priser är exklusive moms.

Domännamn, webbhotell och drift
Domänadress, serverutrymme (plats på webbhotell), och drift av hemsidan ingår ej i priserna, 
men vi har tillgång till bra webbhotell och hjälper gärna till med hela paketet.

Webbhotell
Hemsidan ska upprättas på ett webbhotell godkänt av SökordsProffsen.
SökordsProffsen tar inget ansvar för eventuella ändringar som görs på servern av webbhotellet själva.
Godkända webbhotell är:
www.binero.se
Andra webbhotell kan vara aktuella efter diskussion

Referens
SökordsProffsen får använda kunden som ”referens” på www.sokordsproffsen.se

Åtkomst
SökordsProffsen har ensam tillgång att administrera hemsidan under arbetets gång.

Även om varje ansträngning kommer att göras för att säkerställa att webbplatsen och eventuella skript eller 
program är fria från fel, kan SökordsProffsen inte ansvara för eventuella förluster på grund av funktionsfel, 
webbplatsen eller någon del av den.

Webbplatsen, grafik och all programmeringskod tillhör SökordsProffsen tills alla utestående konton betalas i sin 
helhet.

Alla skript, CGI-applikationer, php-skript eller programvara (om inte annat överenskommits) skriven av SökordsProffsen 
förblir SökordsProffsen upphovsrätt och får endast kommersiellt reproduceras eller säljas vidare med 
tillstånd av SökordsProffsen.

SökordsProffsen kan inte ta ansvar för eventuella intrång i upphovsrätten som orsakas av material som kunden har. 
Vi förbehåller oss rätten att neka material av upphovsrättsskyddat slag, såvida inte tillräckliga bevis finns för 
tillstånd att använda sådant material.

Eventuella tillägg till text utförs efter SökordsProffsens gottfinnande, och där ingen avgift tas ut av SökordsProffsen för 
sådana tillägg tar SökordsProffsen inget ansvar för att garantera att sådana tillägg är felfria och förbehåller oss 
rätten att debitera ett belopp för eventuella korrigeringar av dessa eller ytterligare tillägg.

Kunden samtycker till att så snart som det rimligen är möjligt göra tillgängligt för SökordsProffsen allt material som 
krävs för att slutföra webbplatsen till den överenskomna standarden och inom den utsatta tidsfristen.

SökordsProffsen ansvarar inte för kostnader, ersättning eller inkomstbortfall på grund av underlåtenhet att uppfylla de 
överenskomna tidsfristerna.

SökordsProffsen kommer inte att vara ansvarig eller bli inblandad i eventuella tvister mellan webbplatsens ägare och 
deras kunder och kan inte hållas ansvariga för något fel som orsakats av en webbplats ägare. T.ex. eventuella 
tvister kring nytt innehåll / bilder som har lämnats till oss för införande på webbplatsen.

SökordsProffsen ansvarar inte för uppkomna kostnader, ersättning eller inkomstbortfall på grund av arbete som utförts 
på uppdrag av kunden eller några av kunderna utsedda ombud.

SökordsProffsen ansvarar inte för några kostnader, ersättning eller inkomstbortfall på grund av bristande tillgång till 
området, dess servrar, programvara och allt material som tillhandahålls av dess ombud.

Alla våra projekt kräver en icke-återbetalningsbar deposition på 50% innan konstruktionsarbetet kommer att 
genomföras.

Så snart en webbplats har konstruerats och färdigställts skall sedan sista betalningen av återstående arvode ske i 
enlighet med våra betalningsvillkor. Det finns inga undantag till detta, det vill säga om kunden beslutar att de 
inte längre vill ha webbsidan, är de, eftersom de har beställt arbete och betalat en deposition, fortfarande 
skyldiga att betala för det arbete som har utförts. Utebliven betalning kommer att leda till att rättsliga 
åtgärder vidtas vid behov. När full betalning erhållits för en webbplats, antas det att projektet har avslutats 
till kundens belåtenhet och inga återbetalningar kan erbjudas.

Databas, tillämpningen och e-handeln
SökordsProffsen kan inte ta ansvar för eventuella förluster som sker genom användning av programvara som skapats för 
kunden. Även om stor omsorg har lagts vid att produkterna är utan problem och korrekta, ligger det yttersta 
ansvaret hos kunden att säkerställa att all mjukvara fungerar korrekt före användning.

Alla skript, program eller hårdvara som skapats av SökordsProffsen förblir SökordsProffsens upphovsrätt (om inte annat 
överenskommits) och får endast kommersiellt reproduceras eller säljas vidare med tillstånd av SökordsProffsen.

Om ansökningar eller webbplatser är utvecklade på servrar som inte rekommenderas av SökordsProffsen, förväntas kunden 
ge eller söka den information, ytterligare programvara, det stöd eller samarbete avseende servern som krävs för 
att ansökan skall utvecklas korrekt. Om stora program ska utvecklas, är det kundens ansvar att tillhandahålla en 
lämplig testmiljö som är identisk med den slutliga produktionsmiljön.

Kunden förväntas att helt testa varje applikation eller programmering som berör ett område som utvecklats av 
SökordsProffsen innan de görs allmänt tillgängliga för användning. Om "buggar", fel eller andra problem hittats efter 
att webbplatsen är online, kommer SökordsProffsen att sträva efter (men inte vara skyldiga) att korrigera dessa för att 
möta de krav på funktion som beskrivits.

Kompatibilitet
SökordsProffsen kommer att sträva efter att säkerställa att alla utvecklade / utformade webbplatser eller applikationer 
kommer att fungera korrekt på servern de ursprungligen installeras i och att de fungerar felfritt när de ses med 
programvaran Microsoft Internet Explorer version 9 och på en acceptabel nivå med Mozilla webbläsare. SökordsProffsen
kan inte erbjuda några garantier för att fungera korrekt med alla webbläsare.

Webbsidor
Även om SökordsProffsen rekommenderar webbhotell som värdar för webbplatser, kan inga garantier lämnas för tillgång 
eller avbrott i denna tjänst. SökordsProffsen kan inte acceptera ansvar för förluster orsakade av otillgängligheten, 
fel eller avbrott i denna tjänst, eller för förlust av omsättning, försäljning, intäkter, vinster eller indirekta 
skador, följdskador eller särskilda förluster.

SökordsProffsen förbehåller sig rätten att vägra att på något sätt hantera material som kan anses stötande, olagligt 
eller på något sätt kontroversiellt, och även att säga upp gratis webbhotell om så skulle behövas.

Webbplatsoptimering
Beroende på yttre faktorer, såsom förändringar av sättet på vilket sökmotorer rangordnar webbplatser, kan vi inte 
erbjuda några garantier beträffande vilken position vi kommer att uppnå för en webbplats. Processen för att 
optimera webbplatser kommer i sig att skapa mer trafik och träffar och du ser besöken på din webbplats öka 
naturligt. Vi kan inte ta på oss något ansvar för eventuella förändringar i rankingen, eller försämringar av din 
webbplats position på grund av förändringar i algoritmer för sökmotorer eller de metoder som används av sökmotorer 
för att rangordna webbplatser.

Vi använder " white hat-teknik" när vi optimerar webbplatser och strävar alltid efter att nå en topp tio ranking 
för din webbplats inom sex månader från att vi påbörjat optimeringsprocessen. På grund av det arbete som krävs 
krävs i allmänhet betalningen i förväg, och vi inte kan erbjuda någon återbetalning av något belopp till kunden 
när det gäller denna typ av arbete.

SökordsProffsen förbehåller sig rätten att vägra att på något sätt hantera material som kan anses stötande, olagligt 
eller på något sätt kontroversiellt.

Betalning av konton
SökordsProffsens policy att all utestående ersättning för arbete som utförs av SökordsProffsen skall betalas i sin helhet, senast 5 dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits med SökordsProffsen.

När en deposition betalats och arbete har utförts är du skyldig att betala återstoden av ersättningen. Vi kommer 
att kontakta kunder via e-post och telefon för att påminna dem om betalningar om de inte erhålls vid förfall.

Om ersättning inte har reglerats eller SökordsProffsen inte har kontaktats angående förseningen, kan kunden nekas 
tillgång till webbplats och webbsidor tas bort, och därpå kommer vi att föra sådana fall vidare till Länsrätten 
att fullfölja betalningen. Utebliven betalning kan medföra att dom i Länsrätten påverkar kundens kreditvärdighet.

Efter en konsekvent obetald faktura kommer våra juridiska ombud att kontakta kunden i fråga, i syfte att ta frågan 
vidare och vid behov söka betalning genom rättsliga förfaranden och, om nödvändigt, ta ärendet till domstol.

Din integritet
Vi delar inte eller säljer någon av dina uppgifter till tredje parts företag, utan din uttryckliga tillåtelse och

För klagomål
Informellt förfarande
Den som upplever ett problem med sin webbtjänst som tillhandahålls av SökordsProffsen bör ta upp frågan direkt via vårt 
kontaktformulär, vilket ger tillräcklig information för att lokalisera materialet (till exempel en URL) och klart 
beskriver grunderna för klagomålet.
SökordsProffsen kommer att närma den enskilde ansvarig för materialet i fråga i syfte att lösa frågan till den 
klagandes belåtenhet.

Formellt förfarande för klagomål
Formella klagomål bör endast göras då den klagande anser att typen av klagomål är alltför allvarlig för att 
behandlas informellt, eller där en tillfredsställande lösning inte har uppnåtts efter det informella förfarandet.

En formell anmälan bör göras skriftligen till SökordsProffsen, som kommer att bekräfta mottagandet och se till att 
ärendet utreds så snart som möjligt.

Ett första svar på varje klagomål kan förväntas inom sju dagar från mottagandet, ett fullständigt svar på 
klagomålet bör vara avslutat inom 30 dagar och eventuella rättsmedel genomföras med minsta möjliga dröjsmål